Aktualności i ważne zmiany w prawie

Bardzo ważne zmiany przepisów podatkowych 2017 – kary i sankcje

Szanowni Klienci, przestawiam kolejne informacje na temat zmian przepisów podatkowych 2017

Kary i sankcje:

Odsetki dla spóźnialskich, grzywny i mandaty dla naruszających prawo podatników – to wszystko już jest. Od nowego roku fiskus będzie dysponował dodatkowymi sankcjami za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług.

Aktualnie podatnik może zostać ukarany np. karą pieniężna za nieprowadzenie kasy fiskalnej w wysokości 30% kwoty VAT-u niewprowadzonego na kasę. Musi się też liczyć z możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe na mocy kodeksu karnego skarbowego.

Są też kary wymierzane zgodnie z Ordynacją podatkową za niedotrzymywanie terminów płatności podatków, tj. za zaległość podatkową. To odsetki za zwłokę w wysokości – dla zwłoki powstałej w 2016 r.:

Na tym tle rząd, idąc za ciosem podwyższonych kar za wyłudzenia w VAT, wprowadza kolejne obostrzenia dla oszustów, i wracając do pomysłu sprzed lat, dodaje w Dziale XI „Dokumentacja” ustawy o VAT Rozdział 5. „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Kryją się w nim dodatkowe kary dla VAT-owców, których deklaracje podatkowe (lub ich brak) oraz wystawione faktury za okresy od 1 stycznia 2017 r. będą budziły wątpliwości. We wtorek Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o VAT i jest już ona na ostatniej prostej do podpisu prezydenta.

30% fałszywej kwoty

Od nowego roku naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę z 30% do 20%.

Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:

Poza tym sankcja 30-proc. dotknie też tych, którzy nie złożyli deklaracji VAT-owskiej i nie wpłacili należnego fiskusowi VAT-u. Pamiętajmy, że obecnie za ujawnienie przez organy podatkowe braku deklaracji lub wpłaty VAT-u grożą podwyższone odsetki za zwłokę.

100% wartości VAT-u z fałszywej faktury

Procent dodatkowego zobowiązania zwiększy się do 100% VAT-u naliczonego wynikającego z faktur, w przypadku stwierdzenia, że faktury z zawyżonym VAT-em naliczonym:

Pozdrawiam Beata Romaniuk-Boruta
Powrót do aktualności