Aktualności i ważne zmiany w prawie

Jak liczyć limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych ustala się w kwotach brutto, nie netto.

Potwierdza to interpretacja KIS z 21.02.2018 (0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW).

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych przez podmioty powiązane zależy od skali działalności podatników – wysokości osiąganych przez nich przychodów lub kosztów, a dodatkowo od wartości zawieranych przez nich transakcji. Dokumentuje się transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu/straty podatnika, których łączna wartość przekracza określony próg kwotowy, zależny od wysokości przychodów/kosztów danego podatnika. Podstawowy próg to 50 tys. euro. Rośnie on ze wzrostem przychodów/kosztów podatnika.

Pojawiła się wątpliwość, czy dla potrzeb ustalania tego limitu przez wartość transakcji należy rozumieć kwotę netto (bez VAT), czy brutto – wraz z tym podatkiem.

Podatnik występujący o interpretację wskazywał, że za tą pierwszą opcją przemawia to, że istotny wpływ na wysokość przychodów/kosztów podatnika mają wyłącznie wydatki będące jego kosztami lub wpływy będące jego przychodami. VAT jest co do zasady neutralny na gruncie podatku dochodowego, nie wpływa więc w żaden sposób – a szczególnie w sposób istotny – na wysokość straty bądź dochodu. Przyjęcie, że chodzi o kwoty brutto, powodowałoby też nierówne traktowanie transakcji objętych różnymi stawkami VAT czy zawieranych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Te argumenty nie przekonały jednak organu podatkowego. Jak czytamy w przywołanym piśmie, limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą kwot brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Podkreślić przy tym należy, że art. 9a ust. 1 updop odsyła do ustalania wysokości przychodów lub kosztów na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Dlatego też zamieszczenie wskazanych regulacji w updop, na gruncie której podatek VAT jest co do zasady neutralny, nie stanowi przesłanki do ustalenia wartości transakcji bez podatku od towarów i usług, tj. w wartości netto.

Podobne stanowisko KIS wyraziła również w interpretacji z 29.11.2017 (0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL).

Powrót do aktualności