Aktualności i ważne zmiany w prawie

Kasy fiskalne – nowe obowiązki

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816) zawiera wiele nowych obowiązków nałożonych na podatników. Jednym z nich jest obowiązek wynikający z § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, a nie tylko jak dotychczas wyłącznie litery „A” do stawki 23%.

Zgodnie bowiem z ww. regulacją podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnicy, prowadząc ewidencję przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5.

Należy wskazać, że do końca kwietnia 2019 r. podatnicy zobowiązani byli przypisywać jedynie literę „A” stawce 23%. Pozostałe litery mogły być dowolnie przypisane kolejnym stawkom podatku lub zwolnieniom. W świetle § 6 ust. 1 pkt 5 lit b) „starego” rozporządzenia z 2013 r. podatnicy, prowadząc ewidencję stosują oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Ponieważ nowe rozporządzenie weszło w życie bez vacatio legis wprowadzono w stosunku do tego obowiązku przepis przejściowy pozwalający na wprowadzenie obowiązku sztywnego przypisania stawek VAT do oznaczeń literowych zawartych w kasie zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 projektu w terminie od 31 lipca 2019 r.

Zgodnie z treścią § 59 ww. rozporządzenia podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Oznacza to, że dotychczas przypisane oznaczenia literowe od litery „A” do litery „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą pozostawić do końca lipca 2019 r.

Powrót do aktualności