Aktualności i ważne zmiany w prawie

Korzystniejsza amortyzacja elektrycznych aut

Obowiązująca od 22.02.2018 ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła preferencje podatkowe dla samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przedsiębiorcy skorzystają z nich jednak dopiero po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej.

Ustawa z 11.01.2018 (DzU poz. 317) podwyższyła dla takich aut limit wartości początkowej pojazdu, od której nalicza się odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych (zmienione art. 16 ust. 1 pkt 4 updop i art. 23 ust. 1 pkt 4 updof). Dla zwykłych samochodów osobowych limit ten wynosił dotąd i nadal wynosi 20 tys. euro. Dla pojazdów elektrycznych będzie to 30 tys. euro. Kwotę w euro przelicza się na złote po średnim kursie NBP z dnia przekazania auta do używania. Odpisy w części ustalonej od wartości początkowej przewyższającej limit nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Definicję samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym określa art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności. Jest to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 Prawa o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Preferencyjne zasady amortyzacji zaczną jednak obowiązywać dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji KE o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ww. przepisach podatkowych ze wspólnym rynkiem (lub stwierdzenia przez KE, że nie stanowią one pomocy publicznej) i tylko w odniesieniu do pojazdów elektrycznych oddanych do używania po tym dniu. Od decyzji KE uzależnione jest też zwolnienie pojazdów elektrycznych z akcyzy (podobnie jak pojazdów napędzanych wodorem i pojazdów hybrydowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o elektromobilności, przy czym dla tych ostatnich zwolnienie ma mieć charakter przejściowy – do 1.01.2021).

 

Powrót do aktualności