Aktualności i ważne zmiany w prawie

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Ministerstwo Finansów na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy likwidujący mechanizm odwrotnego obciążenia dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 11 i nr 14 do ustawy o VAT oraz modyfikujący zasady odpowiedzialności solidarnej nabywcy, przy równoczesnym wykreśleniu z ustawy o VAT załącznika nr 13. W miejsce ww. zasad projektuje się wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Przedstawiony projekt zakłada, że wskazane zmiany zostaną wprowadzone już od 1 września 2019 r. Termin ten, aczkolwiek możliwy do realizacji, wydaje się jednak mało realny ze względu na okres wakacyjny oraz skomplikowaną materię zmian.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowo stosowany wyłącznie do towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Ponadto podzielona płatność będzie również obowiązkowa w transakcjach których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Ministerstwo proponuje jednak aby obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł, tak jak obecnie, zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie dobrowolności.

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności oraz likwidacji odwrotnego obciążenia jest wynikiem decyzji wykonawczej 2019/310 jaką wydała Rada Unii Europejskiej w dniu 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2019.51.19 z dnia 2019.02.22).

Jedną z interesujących zmian korzystnych dla podatników będzie możliwość regulowania płatności w mechanizmie podzielonej płatności przelewem za więcej niż jedną fakturę jednocześnie.

Są też sankcje dla podatników, którzy nie będą stosować mechanizmu podzielonej płatności pomimo takiego obowiązku. Sankcja za ten czyn będzie wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

Będziemy śledzić i informować Państwa o projektowanej regulacji, szczególnie ze względu na nieodległy projektowany termin wejścia w życie zmian.

Powrót do aktualności