Aktualności i ważne zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Na pracodawcy będą spoczywać nowe obowiązki informacyjne.

Nasze Biuro Rachunkowe w Oleśnicy oraz Sycowie, dbając o to, aby otrzymywali Państwo najświeższe informacje, przedstawia kolejne o zmiany , tym razem dotyczące wypłaty wynagrodzeń.

Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Na pracodawcy będą spoczywać nowe obowiązki informacyjne.

Podstawowy rachunek płatniczy

Pracownik, który nie posiada dotychczas rachunku bankowego (tłumacząc się np. obawami związanymi z kosztami jego prowadzenia) może założyć podstawowy rachunek płatniczy, który jest bezpłatny. Od sierpnia 2018 banki mają obowiązek zakładania takich bezpłatnych kont. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, w tym np. wynagrodzenia za pracę.

Obowiązki pracodawcy po 1 stycznia 2019 roku

Po wejściu w życie nowych przepisów, pracodawca powinien poinformować każdego pracownika, któremu wypłaca pensję w gotówce, o obowiązku:

-podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie

albo złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych

Pracodawca ma na to czas do 22 stycznia 2019 r. Pracownik powinien przekazać informacje o numerze rachunku bankowego albo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych w ciągu 7 dni od poinformowania.

 

Nie skorzystasz z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku:

  1. prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
  2. rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie
  3. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
  4. spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
  5. wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek.

Najniższą podstawę wymiaru składek ustalisz w trzech krokach:

Najpierw ustal przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:
Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym

————————————————————————————                  x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

Pomnóż przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim. Na 2019 r. wynosi 0,5083.

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Powrót do aktualności