Aktualności i ważne zmiany w prawie

Po uchwale sądu najwyższego członkowie zarządu zapłacą wyższe składki zus

Członkowie zarządu mogą współpracować ze spółką na różnych zasadach, na podstawie aktu powołania w skład zarządu bądź dodatkowo jest zawierana z nimi umowa o pracę lub umowa o świadczenie usług, np. kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. Każda z tych form współpracy powoduje różne skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych. jeśli jest to tylko i wyłącznie akt powołania, to członek zarządu nie podlega ani obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ani obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie budzi również wątpliwości jeśli została z nim zawarta umowa o świadczenie usług, ale nie w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku stosujemy zasady jak dla zleceniobiorców. Problemy pojawiają się jednak wtedy, gdy członek zarządu realizuje np. umowę zlecenia, czy też umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. I nad tym pochylił się niedawno Sąd Najwyższy. Co do zasady umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (w takim przypadku tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego stanowi tylko pozarolnicza działalność gospodarcza). Jednak ZUS ma odmienne zdanie i uznaje, że ta zasada nie dotyczy umowy o świadczenie usług, którą członek zarządu spółki prawa handlowego realizuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko to przez wiele lat było kwestionowane w orzecznictwie sądowym, w którym po jakimś czasie wydawane były rozbieżne wyroki.

Ostatecznie kwestię sporną wyjaśnił skład siemu sędziów SN, który w uchwale z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15 stwierdził, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług. Niestety Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska ZUS.

Powrót do aktualności