Aktualności i ważne zmiany w prawie

sejm uchwalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o rachunkowości , która przewiduje uproszczenie sprawozdawczości finansowej dla małych firm i organizacji pozarządowych. do nowelizacji senat zgłosił 30 poprawek, większość z nich w czwartek przyjął sejm. teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Przepisy wprowadzają wiele ułatwień którymi zostaną objęte m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne oraz spółki akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób. Spółki będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe które obejmą jedynie uproszczony Bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych.
Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów – zamiast ksiąg rachunkowych – będą mogły prowadzić również organizacje pozarządowe o przychodach poniżej 100 tys. złotych rocznie, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy wskazują również, z jakich źródeł biedą mogły uzyskiwać dochody organizacje pozarządowe : działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lub dzierżawy majątku, odsetek z rachunków bankowych lub w SKOK-ach – prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością oraz lokat terminowych i innych form oszczędzania na tych rachunkach.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, będą mogły również skorzystać z uproszczeń, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 1 mln 200 tys. euro.
Zniesiony zostaje obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym; pozostawiony zostaje jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Beata Romaniuk-Boruta

Powrót do aktualności