Aktualności i ważne zmiany w prawie

SEJM UCHWALIŁ ZMIANY W VAT

W dniu 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw potocznie zwaną ustawą SLIM VAT. Ustawa została przesłana do Senatu.

Zdaniem projektodawcy – Ministerstwa Finansów ustawa ma w założeniu upraszczać rozliczenia w podatku VAT.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • fakturowania – nastąpi likwidacja warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r. – uwaga!!!– jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. Nabywcy niezależnie od posiadania faktury korygującej będą zobowiązani do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym – jeszcze większe uproszczenie – (cyt.) warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Cytat pochodzi z nowego brzmienia art. 86 ust. 19a ustawy o VAT (po zmianie).

Jak widać powyższego „uproszczenie” przepisów dotknie przede wszystkim nabywców, którzy obecnie dokonują zmniejszenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury korygującej, a po zmianie, niezależnie od otrzymania korygującej przez sprzedawcę będą musieli ustalić kiedy zmniejszyć podatek naliczony, a będzie to zależne od (1) uzgodnienia oraz (2) spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

  • eksportu towarów –wydłużony został terminu wywozu towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy,
  • wspólnych kursów walut w VAT i podatkach dochodowych – wprowadzono możliwość wyboru (prawie) jednolitych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatków dochodowych,
  • innych zmian – wprowadzona zostanie możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży. Z czego wynika, że jeszcze bardziej będzie komplikować się system VAT, gdyż od pewnych usług noclegowych nie będzie można odliczyć VAT, od pewnych będzie można, a od niektórych usług noclegowych raz będzie można odliczyć a raz nie, w zależności od sposobu interpretacji przepisów.

Nastąpi wydłużenie terminu na odliczanie VAT do 4 okresów rozliczeniowych dla podatników rozliczających się miesięcznie. Podwyższona zostanie kwota limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Ustawa przewiduje również dodatkowe zmiany:

  • wprowadza ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
  • wprowadza 5-letni okresu ważności WIS,
  • dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT. Zmienia się sposób identyfikacji towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Towary będą klasyfikowane od stycznia 2021 r. przy zastosowaniu PKWiU 2015, a nie tak jak to jest obecnie przy zastosowaniu PKWiU 2008.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: „zastosowanie tej klasyfikacji praktycznie gwarantuje, że zakres załącznika nr 15, a więc i zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności pozostanie bez zmian i tym samym nie dochodzi do zmiany zakresu wyznaczonego decyzją wykonawczą Rady (UE) 2019/310„.

Jeżeli rzeczywiście jest tak jak pisze Ministerstwo Finansów, że „praktycznie” się nic nie zmieni, to pojawia się pytanie, po co zmieniać klasyfikację towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 z PKWiU 2008 na PKWiU 2015 skoro się nic nie zmieni!

Dodatkowo wprowadza się istotne zmiany dotyczące Tax Free, w tym:

  • elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów poza UE.
  • obowiązek stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

Zmiany w Tax Free zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Warunkiem jest zakończenie procesu legislacyjnego i opublikowanie ustawy do 30 grudnia 2020 r.

Powrót do aktualności