Aktualności i ważne zmiany w prawie

Uchwalono zmiany do ustawy PIT, CIT i VAT

W dniu 8 maja 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Ustawa wprowadza tzw. białą listę podatników wraz z informacjami o rachunkach bankowych. Utworzona zostanie jedna baza podatników zawierająca wszystkie informacje (również historyczne) o statusie podatników VAT. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz podmiotów będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Wykaz będzie zawierał informacje o dacie rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Umożliwi to podatnikom weryfikację statusu kontrahenta na wybrany z przeszłości dzień. Wykaz będzie również zwierał informacje o numerach rachunków rozliczeniowych podatników. Nie będą w wykazie podawane numery rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Zasadniczą zmianą przepisów w zakresie PIT i CIT będzie wprowadzenie dla podatników obowiązku zapłaty za transakcję, której wartość przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, na konto bankowe kontrahenta-podatnika VAT czynnego, którego numer widnieje w ww. wykazie.

Brak zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie spowoduje, że podatnik nie zaliczy do podatkowych kosztów wydatku w tej części, w której ww. płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego lub została dokonana na rachunek bankowy inny niż podany w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów.

Równocześnie brak zapłaty kontrahentowi na inne konto niż podane w wykazie spowoduje odpowiedzialność solidarną nabywcy w podatku VAT za zaległości podatkowe sprzedawcy w tym podatku.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., jednak głównie postanowienia ustawy dotyczące wyłączenia wydatków z kosztów podatkowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

 

Powrót do aktualności