Aktualności i ważne zmiany w prawie

Wkłady pieniężne nadal bez podatku

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym spowodowała wątpliwości, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej generuje przychód do opodatkowania. Organy podatkowe potwierdzają, że nie, ale rząd chce zmienić przepisy, by ich treść jednoznacznie na to wskazywała.

Źródłem wątpliwości jest nowe brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, który zalicza do przychodów podatkowych wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki bądź dokumencie o podobnym charakterze.

Od 1.01.2018 z jego treści zniknęło sformułowanie „w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”. Powstało pytanie, czy przepis powinien być, jak dotychczas, stosowany wyłącznie do wkładów niepieniężnych. Literalnie odnosi się on do wkładu, a nie jak dotychczas do wkładu niepieniężnego, można by więc uznać, że dotyczy każdego rodzaju wkładów. Oznaczałoby to, że podatnicy wnoszący aporty do spółek kapitałowych i ska powinni w związku z objęciem udziałów wykazać przychód do opodatkowania.

Nie taka była jednak intencja ustawodawcy, co podkreślają również organy podatkowe, zapewniając, że w zakresie opodatkowania wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych nie zaszły od 2018 żadne zmiany. Jak czytamy w interpretacji KIS z 26.02.2018 (0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH), zmiana ta miała charakter jedynie redakcyjny i nie powoduje, że od 1.01.2018 powstaje przychód w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego. (…) Z treści uzasadnienia [do projektu ustawy nowelizującej – przyp. aut.] wynika (…), że celem analizowanej regulacji nie jest objęcie jej treścią wkładów pieniężnych do spółek, a jedynie skreślenie odniesienia do wkładów niepieniężnych stanowiących zcp, gdyż o tym, że wkład niepieniężny stanowiący zcp nie jest przychodem, stanowi znowelizowany art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b updop. (…) Celem (…) art. 12 ust. 1 pkt 7 updop jest opodatkowanie, na moment wniesienia wkładu, ew. dochodu („cichych rezerw”) skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika. W sensie ekonomicznym operacja ta jest tożsama ze zbyciem (sprzedażą) składnika majątkowego należącego do podatnika. Z uwagi na zasadę nominalizmu takie „ciche rezerwy” nie powstają w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego. Przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu jest zatem (u wnoszącego taki wkład) ze swej istoty kategorią nie stanowiącą przychodu podatkowego.

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, rząd postanowił zmienić wadliwą regulację. Stosowny projekt nowelizacji trafił już do Sejmu.

 

 

Powrót do aktualności